Tuoteryhmät

Rekisteri ja tietosuojaseloste

Tämä on Suomen Laituritukku Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.3.2019. Viimeisin muutos 19.3.2019

 

Rekisterin pitäjä

Suomen Laituritukku Oy

Päksänkatu 12, 38200 SASTAMALA

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jarkko Laakso

jarkko@laituritukku.fi

+358505110906

 

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n leisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

-Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

-Rekisteripitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys)

Henkilötietojen käsittelyntarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostisoite, osoite) www-sivujen osoitteet, tiedot tilauksista, palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Yrityksellämme on laiturialalta 30vuoden kokemus. Valtaosa yrityksen tuotteiden elinikä on yli 30vuotta.  Säilytämme asiakastietoja mahdollisten huolto ja takuuasioiden varalta. Esimerkiksi vuosienpäästä tuotteen huollon yhteydessä tiedämme tuotteen rakennemitat ja rakennustarvikkeiden toimittajat.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin, kun niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Tarkistusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täyttämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oltava oikeus pyytää häntä koskevan henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleiset tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterin pitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterin pitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)